Niepubliczne Szkoły dla Dorosłych w Pułtusku reprezentowane przez Wiesława Kołakowskiego – Dyrektora Szkoły, realizują projekt pn. „Podnieś swoje wykształcenie – przyjdź do szkoły”.

Okres realizacji projektu: 01 lipiec 2012 – 30 czerwiec 2015.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą AKME Consulting, z siedzibą w Rzeszowie.

Kluczową formą wsparcia w projekcie jest finansowanie ze środków dofinansowania nauki Słuchaczy w trzech typach szkół:

  • Liceum Ogólnokształcącym – Trzyletnim
  • Liceum Ogólnokształcącym – Dwuletnim
  • Uzupełniającym Technikum Mechanicznym.

Zajęcia realizowane są w siedzibie Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusku, tj. Aleja Tysiąclecia 12 06-100 Pułtusk.

Ostatecznie do projektu zakwalifikowało się 41 uczestników, którzy pobierają naukę w formach szkolnych.

Po ukończeniu nauki Uczestnicy i Uczestniczki projektu otrzymują świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające poziom uzyskanego wykształcenia. Ponadto mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Oprócz nauki w formach szkolnych w trzech typach Szkół w ramach projektu – dla Uczestników i Uczestniczek zorganizowano zajęcia z doradztwa zawodowego (w okresie wrzesień 2012r. – marzec 2013r.). W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych: dwie tablice interaktywne, dwa komputery wraz z oprogramowaniem oraz dwa telewizory. W miarę potrzeb zakupowane są również podręczniki i słowniki wykorzystywane do prowadzenia procesu dydaktycznego oraz przydatne podczas zadawania egzaminu maturalnego.

Niepodważalnym atutem projektu jest możliwość podwyższenia wykształcenia przez 41 Uczestników i Uczestniczek BEZPŁATNIE.

Prowadzona na bieżąco ewaluacja projektu wskazuje na to, że Uczestnicy i Uczestniczki projektu dobrze oceniają zaoferowane im w ramach projektu wsparcie. Wysoko oceniają również przydatność pozyskanej w ramach nauki wiedzy, w kontekście poszukiwania/utrzymania zatrudnienia.