Rekrutacja 2017/2018 Niepubliczne Szkoły dla Dorosłych w Pułtusku

 

Absolwentom zasadniczych szkół zawodowych wszystkich zawodów

DWULETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Absolwent szkoły otrzymuje:
- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego
- świadectwo dojrzałości po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu maturalnego.

DWULETNIE SZKOŁY POLICEALNE

 

Absolwentom szkół średnich:

STUDIUM INFORMATYCZNE

słuchacze muszą zaliczyć następujące przedmioty:
- urządzenia techniki komputerowej
- systemy operacyjne i sieci komputerowe
- oprogramowanie biurowe
- multimedia i grafika komputerowa
- programowanie strukturalne i obiektowe
- podstawy przedsiębiorczości
- język angielski zawodowy
Absolwent w przyszłości może być pracownikiem firmy zajmującym się instalowaniem i administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych. Powinien umieć instalować, uruchamiać i serwisować różnego rodzaju oprogramowani .oraz biegle posługiwać się różnymi programami. Absolwent uzyska umiejętności do projektowania i tworzenia baz danych, programowania w języku komputerowym oraz przygotowania serwerów informacyjnych w postaci stron www.

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI

Słuchacze uzyskają wiedzę w marketingu, rachunkowości, funkcjonowania banków, techniki pracy komputerowej oraz prawa cywilnego i administracyjnego.
► 1,5 ROCZNE SZKOŁY POLICEALNE

STUDIUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w każdym zakładzie musi być zatrudniony technik BHP z pełnymi kwalifikacjami. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska technika BHP otrzymuje absolwent, studium.

TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla absolwentów szkół podstawowych lub gimnazjum

Absolwent szkoły otrzymuje:

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego
- świadectwo dojrzałości po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu maturalnego.
Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego i zdaniu matury absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki w wyższych uczelniach. Technikum przygotowuje do pracy w zakładach przemysłowych produkcyjnych, usługowych, montażowych, naprawczych, biurach projektowych i konstrukcyjnych.
Technicy mogą być zatrudnieni między innymi na stanowiskach: mistrzów, technologów, laborantów lub techników ds. pomiarów. Absolwenci przygotowani są do realizowania się we własnych firmach.

SZKOŁA ORGANIZUJE:

- kursy przygotowujące do matury

- lekcje wyrównawcze (korepetycje) z zakresu szkoły średniej