Wymagane dokumenty

Nabór na pierwszy semestr odbywa się na podstawie Statutu Szkoły.

O zakwalifikowaniu na pierwszy semestr decyduje kolejność podań.

Kandydat do technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej składa następujące dokumenty:

1) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, w zawodzie zgodnym z obowiązującą podbudową w danym technikum:

- do Technikum Mechanicznego kandydat musi mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie branży mechanicznej,

- do Technikum Elektrycznego kandydat musi mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie elektryk,

- do Technikum Technologii Drewna kandydat musi mieć ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w zawodach stolarz lub tapicer.

2) kwestionariusz osobowy

3) dwie fotografie

4) opłacić wpisowe i podpisać umowę z dyrektorem szkoły.

Kandydat do studium (szkoły policealnej) składa następujące dokumenty:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej

2) kwestionariusz osobowy

3) dwie fotografie.

4) opłacić wpisowe i podpisać umowę.

Kandydat do liceum i technikum na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum składa następujące dokumenty:

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

2) kwestionariusz osobowy

3) dwie fotografie.

4) opłacić wpisowe i podpisać umowę.

Kandydaci musza mieć ukończone osiemnaście lat lub kończyć osiemnaście lat w roku szkolnym w którym rozpoczynają naukę w szkole, opłacić wpisowe i podpisać umowę.

Kandydaci na semestr rozpoczynający się we wrześniu składają wymagane dokumenty do 30 sierpnia, natomiast na semestr rozpoczynający się w lutym, do końca stycznia. Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusku.

Nauka w szkole jest płatna i słuchacz obowiązany jest w każdym semestrze opłacić czesne.

SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Szkoła znajduje się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.